Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a ostatní předpisy

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Nejdůležitější právní předpisy:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 280/2009 Sb., o daňový řád

výše uvedené právní předpisy jsou dostupné ve sbírce zákonů (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu), pro vyhledání úplného znění doporučujeme stránky firem poskytujících právní software (www.noveaspi.cz, www.epravo.cz apod.).

Právní předpisy obce - obecně závazné vyhlášky a nařízení §10 - §12 zákona o obcích

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

 

Název vyhlášky Účinnost
Nařízení Rady obce Těšetice 1/2020 o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Těšetice  
OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 1. 1. 2020 
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2020 
OZV- o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1. 1. 2023 
OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2009 18.5.2019
OZV 1-2020.pdf, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Těšetice  
OZV č. 1/2017 o zákazu provozování hazardních her 1. 1. 2018
OZV č. 2/2016 o nočním klidu 26. 10. 2016 
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Příloha č. 1 1. 4. 2015
Územní opatření o stavební uzávěře č. 1/2014 3. 4. 2014
OZV č. 1/2012, o zrušení OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MFČR podle jiného právního předpisu 21. 3. 2012
OZV č. 2/2010, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

1. 11. 2010

OZV č.1(2010), požární řád 1. 8. 2010
OZV č. 1/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí obce Těšetice 1. 1. 2009

OZV č.1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

PPříloha OZV 1/2021.pdf

 
OZV č. 3/2006, kterou se stanoví část společného obvodu základní školy 1. 8. 2006
   
OZV č. 2/2004, kterou se ruší OZV č.1/2003, o stanovení přispěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy 1. 1. 2005
OZV-o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdfOznámení o vyhlášení právního předpisu.pdf 2.8.2022 
   
Jednací řád 9. 11. 2010

Ostatní právní předpisy obce

Pravidla pro pronajímání obecních bytů

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE OBCE TĚŠETICE

Řád veřejného Pohřebiště obce Těšetice

Návštěvní řád Kulturního domu Těšetice 4.pdf

Návštěvní řád dětského hřiště

Povodňový plán obce Těšetice

Návštěvní řád multifunkčního hřiště 2023.pdf