Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Nejdůležitější používané právní předpisy (uvedené právní předpisy jsou používané ve znění pozdějších předpisů, tj. novel):

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 159/2006 Sb. O střetu zájmů
zákon č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích
zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád

Právní předpisy obce - obecně závazné vyhlášky a nařízení (§ 10 - § 12 zákona o obcích)

Název vyhlášky Účinnost
Nařízení Rady obce Těšetice 1/2020  
OZV č. 4/2019  
OZV č. 3/2019  
OZV č. 2/2019  
OZV č. 1/2019 18.5.2019
OZV č.1-2018-odpady.pdf 1. 1. 2019
OZV č. 1/2017 o zákazu provozování hazardních her  
OZV č. 2/2016 o nočním klidu  
Územní opatření o stavební uzávěře č. 1/2014 3. 4. 2014
OZV č. 1/2012, o zrušení OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MFČR podle jiného právního předpisu 21. 3. 2012
OZV č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2011
OZV č. 4/2010, o místním poplatku ze psů 1. 1. 2011
OZV č. 2/2010, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

1. 11. 2010

OZV č.1(2010), požární řád 1. 8. 2010
OZV č. 1/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí obce Těšetice 1. 1. 2009
OZV č. 6/2006, o závazné části Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Těšetice 29. 12. 2006
OZV č. 3/2006, kterou se stanoví část společného obvodu základní školy 1. 8. 2006
OZV č. 2/2006, o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství 14. 4. 2006
OZV č. 2/2004, kterou se ruší OZV č.1/2003, o stanovení přispěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy 1. 1. 2005
OZV č. 3/2001, o závazných částech 1. změny Územního plánu sídelního útvaru Těšetice 24. 7. 2001
OZV č. 4/1998, o vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního útvaru Těšetice 14. 7. 1998
Jednací řád 9. 11. 2010
Neplatné vyhlášky  
OZV č.1/2006, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Těšetice 14. 4. 2006
OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2013
OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Těšetice 1. 4. 2015
OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8. 12. 2015
OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 1. 1. 2017