Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Nejdůležitější právní předpisy:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 280/2009 Sb., o daňový řád

výše uvedené právní předpisy jsou dostupné ve sbírce zákonů (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/), pro vyhledání úplného znění doporučujeme stránky firem poskytujících právní software (www.noveaspi.cz, www.epravo.cz apod.).

Právní předpisy obce - obecně závazné vyhlášky a nařízení (§ 10 - § 12 zákona o obcích)

Název vyhlášky Účinnost
Nařízení Rady obce Těšetice 1/2020 o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Těšetice  
OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 1. 1. 2020 
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2020 
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2020 
OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2009 18.5.2019
OZV č.1-2018-odpady.pdf 1. 1. 2019
OZV č. 1/2017 o zákazu provozování hazardních her 1. 1. 2018
OZV č. 2/2016 o nočním klidu 26. 10. 2016 
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Příloha č. 1 1. 4. 2015
Územní opatření o stavební uzávěře č. 1/2014 3. 4. 2014
OZV č. 1/2012, o zrušení OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MFČR podle jiného právního předpisu 21. 3. 2012
OZV č. 2/2010, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

1. 11. 2010

OZV č.1(2010), požární řád 1. 8. 2010
OZV č. 1/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí obce Těšetice 1. 1. 2009
OZV č. 6/2006, o závazné části Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Těšetice 29. 12. 2006
OZV č. 3/2006, kterou se stanoví část společného obvodu základní školy 1. 8. 2006
OZV č. 2/2006, o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství 14. 4. 2006
OZV č. 2/2004, kterou se ruší OZV č.1/2003, o stanovení přispěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy 1. 1. 2005
OZV č. 3/2001, o závazných částech 1. změny Územního plánu sídelního útvaru Těšetice 24. 7. 2001
OZV č. 4/1998, o vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního útvaru Těšetice 14. 7. 1998
Jednací řád 9. 11. 2010