Drobečková navigace

Úvod > Obec > Třídění odpadu

Třídění odpadu

Hlášení - ISPOP

Ispop za rok 2021.pdf

ISPOP_2022_Těšetice.pdf

ISPOP_2023_Těšetice.pdf

Dotazník - EKOKOM

Ekokom dotazník 2021.pdf

Ekokom dotazník 2022.pdf

Ekokom dotazník 2023.pdf

Sběrné místo u hřbitova v Těšeticích

Provozní řád sběrného místa-page-001 (1).jpg

Třídění bioodpadu

Naše obec je členem systému EKO-KOM, který se zabývá tříděním odpadu. Šetříme tak životní prostředí, ve kterém žijeme. 
V rámci nakládání s biologicky rozložitelný odpadem spolupracujeme s kompostárnou v obci Náklo. Pro více informací můžete navštívit jejich stránky.

Kontejnery na tříděný odpad i kontejnery na biologicky rozložitelný odpad najdete v každé obci

Harmonogram svozu odpadů platný pro druhé pololetí roku 2024

svoz odpadu 2024-page-001.jpg

Odpadové hospodářství od 1. 1. 2025 - základní otázky a odpovědi

 Proč je změna poplatku zaváděna?

Základním faktorem a impulzem k zavedení změny ve výběru poplatků z paušálního systému na systém adresný je změna v legislativě našeho státu, která nás nutí zaprvé šetřit svozové náklady a zadruhé důsledným tříděním snížit množství směsného komunálního odpadu (dále také „SKO“) v naší obci.

Proč je nutné při svozu komunálního odpadu šetřit?

Náklady na svoz a likvidaci SKO se neustále zvyšují, což je způsobeno třemi faktory:

 1. růstem nákladů na straně svozových firem (nafta, mzdy, strojové vybavení atd.),
 2. zvýšením DPH v roce 2024 (z 15 % na 21 %),
 3. růstem nákladů za likvidaci odpadu, který je především způsoben postupným zvyšováním skládkovacího poplatku, u nějž v období 2021 až 2029 dojde k navýšení z původní sazby 800 Kč/t na sazbu 1850 Kč/t, na víc než dvojnásobek.

Je tedy zřejmé, že pokud nebudeme problematiku odpadového hospodářství řešit, budeme zvýšené náklady v budoucnu výrazně „sanovat“ z obecního rozpočtu. Tyto prostředky nám poté budou chybět na investiční akce, jako jsou nové chodníky či silnice, sportoviště, investice do školství, podpora místních spolků atd.

Proč je nutné třídit odpad?

Základním důvodem je zákonná povinnost navýšit míru třídění odpadu z dnešních 50 % až na požadovaných 70 % (v roce 2035) a současně dosáhnout snížení množství SKO na jednoho obyvatele z 255 kg (rok 2022) na 120 kg (rok 2029) tak, abychom získali tzv. skládkovací slevu. Zjednodušeně řečeno to tedy znamená, že musíme snížit množství skládkovaných odpadů (směsného komunálního odpadu a objemného odpadu) o více než polovinu.

Proč je v Těšeticích se systémem PAYT současně zaváděn systém DOOR TO DOOR?

Obec Těšetice se dlouhodobě snaží podporovat třídění odpadu (rozšiřováním kontejnerových stání na separovaný odpad, kompostéry distribuovanými mezi občany v roce 2021, nákupem vratných obalů / kelímků pro společenské akce apod.). Na začátku roku 2024 jsme navíc zakoupili popelnice tzv. systému DOOR TO DOOR o objemu 240 litrů, tj. popelnice na papír, plast a bioodpad. Tyto popelnice jsme začali mezi občany bezplatně distribuovat v březnu roku 2024. Aktuálně zbývá ještě několik sad, které si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Těšetice každou pracovní středu od 15 do 17 hodin. Není třeba se objednávat, pouze upozorňujeme, že těchto nádob je omezené množství, takže se nemusí dostat na všechny.

Odpovědi na otázku, proč si pořídit popelnice systému DOOR TO DOOR, jsou tři:

 1. Kontejnerová stání na tříděný odpad budou postupně omezována, zejména pak množství zde umístěných kontejnerů (při poškození kontejneru nebudeme kupovat nový). Kontejnerová stání tak mohou být přeplněná a nemusejí občanům stačit. Tato kontejnerová stání by však měla sloužit pouze a výlučně občanům z bytových domů (bytovek), občanům bydlícím v domech bez dvorů, bez průjezdů apod., kde je umístění popelnice DOOR TO DOOR prakticky vyloučeno.
 2. Četnost svozů kontejnerů z kontejnerových stání bude postupně omezována až na frekvenci 1× měsíčně – opět tedy hrozí, že kontejnerová stání budou přeplněná a nebudou občanům stačit.
 3. Třetím důvodem, proč si pořídit popelnice systému DOOR TO DOOR, je podpora třídění odpadů – předpokládáme, že pokud bude mít občan nádoby na separovaný odpad doma, bude pro něho třídění mnohem snazší a bude produkovat méně směsného odpadu.

Svoz popelnic systému DOOR TO DOOR bude prováděn dle harmonogramu uvedeného na této webové stránce výše.

Jak správně třídit odpad?

Platný systém třídění odpadu je graficky znázorněn v následující tabulce:

jak spravne tridit.jpg

Zpět k zavedení adresného systému PAYT – proč nelze nezachovat stávající paušální poplatek?

Dle celorepublikového průměru náklady na svoz SKO už dávno přesáhly částku 1 000 Kč na osobu a nejinak tomu je i v Těšeticích. Do loňského roku činil poplatek v Těšeticích 650 Kč na osobu, která má v obci trvalý pobyt, a je tedy zřejmé, že systém byl výrazně dotován z obecního rozpočtu. Tuto skutečnost zhoršuje stále se zvyšující počet osob, které sice v Těšeticích bydlí, ale nejsou zde přihlášeny k trvalému pobytu (nově přistěhovaní občané, nájemníci atd.) a jako „černí pasažéři“ dále zhoršují odpadovou ekonomiku naší obce.  

Zvýšení paušálního poplatku je sice jednoduché, ale nevyřeší další dva související problémy (povinnost snížit množství SKO a povinnost zvýšit míru třídění odpadu). Je totiž velmi pravděpodobné, že po zvýšení paušálního poplatku (např. na částku 1 200 Kč na osobu) by občané přestali odpadky třídit a začali do „černých popelnic“ bezhlavě dávat jakýkoliv odpad v jakémkoliv množství.

Předpokládáme, že zavedením adresného poplatku systému PAYT dosáhneme snížení celkového množství směsného komunálního odpadu, splníme zákonem stanovená procenta třídění separovaného odpadu, ale především dosáhneme úspor na straně obecního rozpočtu a v konečném důsledku i na straně občanů.

Jaké jsou podmínky zavedení poplatku v systému PAYT?

Základním předpokladem pro zavedení adresného systému platby poplatku v systému PAYT je čipování popelnic, které proběhlo v březnu až květnu 2024. Nyní byste všichni měli mít vaše popelnice očipované.

čip.png

Pokud se tak z jakéhokoliv důvodu nestalo nebo pokud si v průběhu roku například zakoupíte novou popelnice, je samozřejmě možné tyto popelnice „dočipovat“. Řešení je jednoduché – stačí zajít nebo zavolat na Obecní úřad Těšetice a  domluvit se na dalším postupu (kdy popelnici přistavit před dům, jak dlouho ji tam nechat k dispozici atd.).  

Na tomto místě znovu upozorňujeme, že od června 2024 není možné vyvážet jiné než čipované popelnice.

Po stránce legislativní je pro zavedení systému PAYT nezbytně nutné schválení nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále také „OZV“). Zastupitelstvo obce Těšetice tuto OZV schválilo v březnu 2024.

Třetím, a to zcela zásadním, předpokladem pro správné fungování systému PAYT je vyplnění registračního formuláře, který je možné stáhnout z našich webových stránek v záložce https://www.obec-tesetice.cz/formulare-ke-stazeni.

Vyplněný registrační formulář byste měli vyplnit dle pokynů (viz níže) a odevzdat na OÚ Těšetice co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2024, tak, abychom mohli údaje z formulářů včas zanést do poplatkového systému, tyto údaje překontrolovat a odstranit případné chyby.

Vysvětlení obsahu obecně závazné vyhlášky

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je uveřejněna na stránkách www.obec-tesetice.cz (https://www.obec-tesetice.cz/file.php?nid=7141&oid=10967355) i ve sbírce OZV vedené Ministerstvem vnitra ČR.

Tato OZV pracuje s několika pojmy:

 • Poplatník je osoba, která má v nemovité věci (v rodinném domě / v samostatně zapsané bytové jednotce) faktické bydliště. Zde je potřeba upozornit na častý nesoulad adresy faktického bydliště a adresy trvalého pobytu – pro účely OZV je právně významné pouze faktické bydlení, tedy stejný údaj, který je uváděn
  u správy kanalizace při platbě stočného. Pro úplnost uvádíme, že „poplatníkem“ je také osoba, která je vlastníkem tzv. prázdného (neobydleného) domu, tj. domu, kde nemá faktické bydliště žádná fyzická osoba.
 • Plátce je osoba, která za „poplatníky“ platí příslušný poplatek (nejčastěji vlastník nemovitosti). Plátce je tedy povinen poplatek vybrat od poplatníků, tj. od osob bydlících v dané nemovitosti. Pokud nemovitost vlastní více osob (spoluvlastníci), platí tyto osoby celkový poplatek společně a nerozdílně (obecní úřad se tedy může obrátit na kteroukoliv z nich s tím, že oslovený uhradí celou částku za ostatní spoluvlastníky nemovitosti).
 • Minimální výše poplatku je 720 Kč, což znamená, že se předpokládá, že poplatník ročně vyprodukuje 720 litrů směsného komunálního odpadu (cca 2 litry za den) a ročně tedy přistaví před svůj dům popelnice o celkovém objemu 720 litrů. Jednočlenná domácnost tudíž má v minimální výši poplatku nárok na vývoz 12 popelnic o objemu 60 litrů, nebo 6 popelnic o objemu 120 litrů, nebo 3 popelnic o objemu 240 litrů. Pokud v domácnosti žije více osob, pak se tyto počty násobí. Všechny varianty jsou graficky znázorněny na konci tohoto článku. 

Samozřejmě je možné během měsíce přistavit více popelnic, které však budou znamenat příslušný doplatek. Při základní sazbě poplatku 1 Kč za 1 litr odpadu platí, že cena za 1 výsyp nádoby o objemu 120 litrů přistavené navíc činí 120 Kč.

Je třeba upozornit, že poplatek se odvíjí od objemu přistavené nádoby, nikoliv od skutečného objemu (či váhy) odpadu. Z toho vyplývá, že každá přistavená popelnice se vždy považuje za zcela plnou (ze 100 %) a bude zpoplatněna v příslušné sazbě, tzn. v částce dle svého objemu (60, 120, resp. 240 Kč).

 • Celková výše poplatku je směrem nad 720 litrů na osobu „otevřená“, tzn., kolik nad tento limit za rok necháte vysypat popelnic, tolik zaplatíte. Klíč je jednoduchý: 1 litr = 1 Kč. Základ poplatku ovšem zůstane zachován (720 Kč/osoba), přičemž stejný základ platí i pro neobydlený dům (720 Kč na jeden dům/byt).
 • Splatnost poplatku je stanovena zpětně, za rok 2025 tedy budou poplatky vybírány až v roce 2026.

Jak správně vyplnit registrační formulář?

 

L. formulář komunální odpad dle nové OZV-6-page-001.jpg

Registrační formulář je v možné stáhnout  z našich webových stránek v záložce https://www.obec-tesetice.cz/formulare-ke-stazeni. 

Na registračním formuláři jsou čtyři tabulky – zvýrazněné zelenou, žlutou, modrou a červenou barvou.

 • V první tabulce zvýrazněné zelenou barvou uvedete osobu plátce, tj. majitele nemovitosti. Pokud nemovitost vlastní více osob (manželé, sourozenci či jiní spoluvlastníci), uveďte všechny tyto osoby. Pokud se jedná
  o samostatnou bytovou jednotku, uveďte (spolu)majitele bytu. Je-li zřízeno společenství vlastníků jednotek (SVJ), bude v této kolonce uvedena identifikace SVJ.
 • V druhé tabulce zvýrazněné žlutou barvou uvedete identifikaci rodinného domu, případně bytu, a to základním způsobem – dle místní části obce a dle příslušných čísel popisných.
 • V třetí tabulce zvýrazněné modrou barvou je nutné uvést všechny osoby, které v nemovitosti reálně (fyzicky) bydlí. Upozorňujeme, abyste uvedli všechny fakticky bydlící osoby včetně osoby plátce, pokud zde bydlí (bez ohledu na trvalý pobyt). Toto je velmi důležité a pro jistotu to na formuláři píšeme i v poznámce pod čarou.
 • Ve čtvrté tabulce zvýrazněné červenou barvou je nutné uvést identifikaci nádob (popelnic), které náleží k příslušnému domu, případně bytu. Uveďte prosím jak velikost nádoby v litrech, tak především číslo RFDI čipu, který je umístěn na čelní straně popelnice.

 

 

Registrační formulář vyplňte a odevzdejte prosím na OÚ Těšetice co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2024, a to nejlépe osobně, případně vhozením do poštovní schránky na budově OÚ.

 Co se stane v případě nevyplnění (neodevzdání) registračního formuláře?

Na registračním formuláři zcela dole uvedeno, že důsledky nečinnosti plátce ve formě nevyplnění registračního formuláře půjdou pouze a jedině k tíži dotyčného provinilce. Může totiž dojít k různým omylům a nepřesnostem, které by při odevzdání řádně vyplněného formuláře nikdy nenastaly. 

Například mohou být zaměněny popelnice stojící před příslušným domem (dvojdomkem, bytovkou apod.) – u Vaší osoby pak snadno mohou být do systému zaregistrovány popelnice sousedů a Vy budete vyzváni k tomu, abyste za vývoz těchto cizích popelnic zaplatili.

Dále je třeba upozornit, že pokud se v obci objeví popelnice, která nemá v systému zaevidovaného svého plátce, bude ze systému vyřazena (popelnice nebude vyvezena, případně bude zadržena).

Pokud na registračním formuláři nevyplníte všechny osoby, které v nemovitosti reálně (fakticky) bydlí, budete na tento nesoulad dotazováni a administrace poplatků se zkomplikuje. V této souvislosti upozorňujeme na časté případy, kdy občané potřebují potvrzení Obecního úřadu Těšetice o tom, že mají zaplacené veškeré místní poplatky. V případě, že do formuláře neuvedete všechny osoby v nemovitosti reálně bydlící, nelze toto potvrzení vydat. Osoby s trvalým pobytem v Olomouci, bude (dle olomoucké OZV) takové pochybení stát nemalé peníze.

Minimální výše poplatku_LL pr-page-001 (1).jpg