Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Těšetice

2. Důvod a způsob založení

Obec Těšetice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.1990 na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

§1

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 §7

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).

 3. Organizační struktura 

Seznam zřizovaných organizací:

Příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Těšetice

a její součást Školní jídelna Těšetice

Organizační složky

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Těšetice
  Těšetice č.p. 75
  783 46

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Těšetice
  Těšetice č.p. 75
  783 46

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
  úterý 13.00 – 16.30
  středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

  V případě nutné potřeby je možné si předem  telefonicky dohodnout individuální čas pro projednání na obecním úřadě i v jiné době.

  Pro občany starší a imobilní je po telefonické domluvě možné uskutečnit i návštěvu sloužící k vyřízení jejich záležitostí s obecním úřadem přímo v místě bydliště.

 • 4.4 Telefonní čísla

  podatelna 585 954 294
  evidence obyvatel 585 954 815
  starosta 585 954 308
  účetní 585 750 304
 • 4.6 Adresa internetové stránky

          obec-tesetice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit na adresu: podatelna@obec-tesetice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 155813049
kód banky: 0300
banka: ČSOB

6. IČ

00299545

7. DIČ

CZ00299545

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 18. Program rozvoje obce na období 2016-2022

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: