Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > stare stranky bez noveho ekvivalentu > Mikroregiony a svazky obcí

Mikroregiony a svazky obcí

Obec Těšetice aktivně spolupracuje i s dalšími obcemi, ať už se jedná o spolupráci na rozvoji cestovního ruchu v mikroregionech Kosířsko a Haná nebo účelové svazky uzavřené z důvodu koordinované výstavby infrastruktury (Těšetice a Ústín, Vodovod Pomoraví) a podobně.

region Haná logoMAS Region HANÁ

MAS Region HANÁ, jehož sídlo se nachází v Náměšti na Hané, působí na území o velikosti  42 623 ha a sdružuje celkem 48 obcí s počtem obyvatel 40137.

Je spolek pro místní spolupráci, našim posláním je vytvářet prostor pro spolupráci mezi obcemi, spolky, podnikateli i všemi aktivními jednotlivci na území členských obcí. 
Cílem je podpořit rozvoj a spolupráci v nejrůznějších oblastech 
života venkovských obcí.

MAS Region HANÁ Podrobné informace o činnosti Regionu HANÁ naleznete na jeho webových stránkách.

Mikroregion KOSÍŘSKO

KosířskoMikroregion KOSÍŘSKO vznikl v roce 1999 na Hané vzájemnou dohodou a spoluprací devíti obcí, tvoří jej obce Lutín, Drahanovice, Slatinice, Těšetice, Hněvotín, Slatinky, Luběnice, Olšany a Ústín.

Oficiální zaregistrování proběhlo koncem roku 2001 Okresním úřadem v Olomouci, kdy byl pod reg. č. 035/1101 zaregistrován svazek obcí Mikroregion KOSÍŘSKO.

Nachází se téměř celý v údolní nivě Blaty, západně  od Olomouce a na sever od Prostějova. Nadmořská výška se pohybuje od 220 m n. m. v Lutíně až po 339 m n. m. ve Lhotě pod Kosířem, části Drahanovice. Nejvyšším bodem je Velký Kosíř s nadmořskou výškou 442 m. Mikroregion má katastrální výměru 6874 ha a žije v něm téměř 10 000 obyvatel.

Mikroregion KOSÍŘSKO

Mikroregion měl svůj velký význam už za První republiky. Důležité a známé byly podniky SIGMUND pumpy a Chema v Lutíně, cukrovar v Drahanovicích, lihovar a pivovar v Těšeticích,bohatým kulturním životem vždy žily lázně ve Slatinicích, kde se léčí nemoci pohybového ústrojí už od 17. století.

Velice bohaté na historii je okolí mikroregionu. Ať se jedná o nejvýznamnější památky v Krajském městě Olomouci či v blízkém Prostějově, zám.ky v Náměšti na Hané, Plumlově a hrad na Bouzově. Taktéž jeskyně v Javoříčku stojí za zhlédnutí. Zajímavou sportovní akcí je novoroční výstup na Velký Kosíř, kdy se od prvních minut každého roku na vrcholu schází turisté a to za jakéhokoli počasí.

Podrobnější informace na stránkách Mikroregionu KOSÍŘSKO.

Svazek obcí Vodovodu Pomoraví

Svazek se skládá z 33 obcí 3 bývalých okresů Olomouc, Šumperk, Prostějov. Byl registrován dne 31.8.1993 a je veden pod č.j. VV/733/93-6 ZS/Št. v rejstříku svazku obcí u Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Účelem svazku je zabezpečení realizace vodovodního systému z vodních zdrojů mohelnické brázdy dle zpracované koncepce a zásobování obyvatel členských obcí pitnou vodou. www

Svazek obcí Těšetice a Ústín

Vzniká spojením obou obcí za účelem společného vybudování Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín. Byl zpracován projekt kanalizace a ČOV na území Těšetic. Svazku se podařilo získat dotaci z Operačního programu životního prostředí. Stavět se začalo v červnu 2014.  

V současné době je hotova čistička, vyčištěna kanalizace v Těšeticích, vybudována tlaková splašková  kanalizace v části Těšetic, spádová kanalizace ve Vojnicích a tlaková kanalizace v Ratajích, i v Ústíně.

http://www.svazektu.cz/

Sdružení obcí střední Moravy (SOSM)

Sdružení obcí střední Moravy (SOSM)

Dobrovolný svazek obcí (dle §151 odst.5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) převážně Olomouckého kraje, zasahuje však i do Zlínského kraje. Vznikl dne 16. 9. 1993 v Olomouci, kdy podepsalo 28 obcí tzv. Zakladatelskou smlouvu sdružení

Předmětem činnosti sdružení je zejména:

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

  1. rozvoje samosprávy obcí;

  2. hospodářského, sociálního a kulturního života obcí;

  3. vztahů k  orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.

3. Spolupráce s  poslanci parlamentu, eventuálně s  členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku se vztahem ke sdruženým obcím. Uplatňování zákonodárné iniciativy jejich prostřednictvím.

4. Společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti střední Moravy

5. Vzájemné informace a spolupráce při využívání nabídek zahraničních investic i společenských a kulturních aktivit.

6. Koordinace úsilí o napojení střední Moravy na dálniční síť, zachování železniční sítě, rozvoj železniční a letecké dopravy.

7. Společná podpora moderních inženýrských sítí.

8. Využití možností daných příznivými přírodními podmínkami střední Moravy v  zemědělské prvovýrobě.

9. Podpora vytváření společenských hospodářských sdružení.

10. Koordinace péče o krajinu, jejíž život je podmíněn ekologickou stabilitou povodí horního a středního toku řeky Moravy.

11. Vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů.

www

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje

Škola obnovy venkova Olomouckého kraje

Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, o. p. s.(ŠOV OK), je neziskovou organizací založenou Spolkem pro obnovu venkova za účelem vzdělávání a předávání informací především pro venkovskou samosprávu a subjekty působící na venkově v Olomouckém kraji.

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje (SPOV OK) vznikl 13.3.2003 jako krajská organizace SPOV ČR na ustavující valné hromadě v obci Grygov. Má samostatnou právní subjektivitu, a ke dni 15.3.2006 sdružuje 105 členů – především obcí, ale i organizací a jednotlivců.

Spolek sdružuje iniciativní skupinu občanů a organizací usilujících o rozvoji venkova a zlepšení kvality života jeho obyvatel, při současném zachování jeho svébytnosti, kulturních tradic, a hodnot životního prostředí. Členy spolku jsou zástupci obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy,  venkovských mikroregionů a skupin pro místní akce, dále pracovníci státní správy, odborných institucí, škol, projekčních pracovišť, peněžních ústavů a věci oddaní jednotlivci, kteří mají v oblasti venkova společné cíle.

 Škola se zabývá zejména následujícími činnostmi:

  • organizace konferencí, seminářů, školení, odborných kurzů, a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venkovských oblastí;
  • organizování odborných setkání mezi regiony pro předávání dobrých zkušeností a příkladů;
  • konzultační činnost a poradenství v oboru přípravy projektů v oblasti obnovy a rozvoje venkova, při získávání grantů a při jejich realizaci;
  • publikační a osvětová činnost související s obnovou a rozvojem venkova.

 www

Spolek pro obnovu venkova ČR

Spolek pro obnovu venkova České Republiky (SPOV ČR) je otevřenou zájmovou nevládní a nestranickou organizací působící v oblasti obnovy a rozvoje venkova. Jeho posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.