Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Nejdůležitější právní předpisy:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 280/2009 Sb., o daňový řád

výše uvedené právní předpisy jsou dostupné ve sbírce zákonů (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/), pro vyhledání úplného znění doporučujeme stránky firem poskytujících právní software (www.noveaspi.cz, www.epravo.cz apod.).

Právní předpisy obce - obecně závazné vyhlášky a nařízení (§ 10 - § 12 zákona o obcích)

Název vyhlášky Účinnost
Nařízení Rady obce Těšetice 1/2020 o provádění zimní údržby místních komunikací na území obce Těšetice  
OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 1. 1. 2020 
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2020 
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2020 
OZV č. 1/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2009 18.5.2019
OZV č.1-2018-odpady.pdf 1. 1. 2019
OZV č. 1/2017 o zákazu provozování hazardních her 1. 1. 2018
OZV č. 2/2016 o nočním klidu 26. 10. 2016 
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Příloha č. 1 1. 4. 2015
Územní opatření o stavební uzávěře č. 1/2014 3. 4. 2014
OZV č. 1/2012, o zrušení OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MFČR podle jiného právního předpisu 21. 3. 2012
OZV č. 2/2010, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

1. 11. 2010

OZV č.1(2010), požární řád 1. 8. 2010
OZV č. 1/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí obce Těšetice 1. 1. 2009
OZV č. 6/2006, o závazné části Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Těšetice 29. 12. 2006
OZV č. 3/2006, kterou se stanoví část společného obvodu základní školy 1. 8. 2006
OZV č. 2/2006, o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství 14. 4. 2006
OZV č. 2/2004, kterou se ruší OZV č.1/2003, o stanovení přispěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy 1. 1. 2005
OZV č. 3/2001, o závazných částech 1. změny Územního plánu sídelního útvaru Těšetice 24. 7. 2001
OZV č. 4/1998, o vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního útvaru Těšetice 14. 7. 1998
Jednací řád 9. 11. 2010

 Ostatní právní předpisy obce

Pravidla pro pronajímání obecních bytů.pdf

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE OBCE TĚŠETICE.pdf

 Řád veřejného Pohřebiště obce Těšetice.pdf