Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rozvoj obce > Projekty obce Těšetice

Projekty obce Těšetice

Projekty rozpracované

...

Projekty připravované

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Mikroregion KOSÍŘSKO podal žádost do OPŽP na zpracování MK – Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření na základě projektového záměru, zpracovaného firmou Šindlar s.r.o. Hradec Králové pro obce Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Slatinice, Slatinky a Těšetice.
Žádosti o podporu z Operačního fondu životního prostředí bylo přiděleno akceptační číslo a dne 6. 8. 2014 byl zveřejněn ministrem životního prostředí podepsaný seznam uznaných a zamítnutých žádostí. Žádost Mikroregionu KOSÍŘSKO byla schválena. Spoluúčast investora je v tomto případě 10 %. Proběhlo zjednodušené výběrové řízení na zpracovatele projektu – studie, do konce roku 2014 musí být 60 % schválených nákladů profinancováno.
Předmětem studie proveditelnosti bude vyřešení základní koncepce, posouzení realizovatelnosti a zpracování výsledného návrhu územně technických parametrů budoucích staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření.
Řešené území tvoří katastrální území obcí Drahanovice (Lhota p. Kosířem, Ludéřov), Hněvotín, Luběnice, Lutín (Třebčín), Slatinice (Lípy), Slatinky a Těšetice (Rataje, Vojnice). Jedná se o východní část Mikroregionu KOSÍŘSKO. Oblast se nachází západně od Olomouce a zahrnuje celkem 13 katastrálních území. Páteřním tokem zájmového území je vodní tok Blata (ř. km 24,0 – 31,0), který jej protéká v severojižním směru. Do řešeného území dále patří přítoky Blaty Deštná (km 0,0 – 8,0), Šumice (km 0,0 – 2,5) a Zlatá stružka (km 0,0 – 8,5). K vodopisné síti řešeného území dále patří část levostranného přítoku Stousky Hněvotínský potok ( km 3,0 – 5,3) a levostranný přítok Deštné Slatinka (km 0,0 – 8,5). Celé území je součástí vodního útvaru M099 „Blata
po soutok k tokem Deštná“.
Vodní útvar M099 je v plánu oblasti povodí řazen mezi útvary silně ovlivněné s celkově nevyhovujícím ekologickým stavem. Hlavními problémovými faktory vodního útvaru jsou intenzivní zemědělská výroba (podíl orné půdy v povodí útvaru činí 70 %), vysoký podíl urbanizace povodí a vysoký podíl upravenosti vodopisné sítě.
V řešeném území převažuje intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina v plochém reliéfu kolem řeky Blaty (linie obcí Těšetice, Luběnice, Lutín) a na navazujících mírných svazích v katastru obcí Drahanovice a Hněvotín. Odlišný charakter má ve srovnání s tím svažité a z velké části zalesněné východní úbočí Velkého Kosíře nad obcemi Slatinice a Slatinky.
S ohledem na míru zemědělského využití krajiny jsou velmi významně ovlivněny všechny vodní toky v řešeném území. Prakticky veškeré vodoteče jsou směrově a kapacitně upravené, vyjma krátkých pramenných úseků Deštné a Slatinky, pramenících v lesním komplexu na úbočí Velkého Kosíře. Z hlediska hydromorfologie jsou vodní toky a jejich nivy v řešeném území v nevyhovujícím stavu.
Extrémně vysoký stupeň zatížení krajiny zemědělstvím v řešeném území přináší komplex problémů, které se dotýkají protipovodňové ochrany obcí (povodně na vodních tocích, zrychlený odtok z povodí), protierozní ochrany zemědělské půdy (vodní a větrná eroze) a ekologické stability krajiny obecně (velmi nízký podíl funkčních ekostabilizačních krajinných prvků).Mikroregion KOSÍŘSKO má zájem řešit výše uvedené problémy komplexně a ve vzájemné provázanosti.
Kromě zlepšení stupně protipovodňové ochrany jednotlivých obcí je součástí požadovaného řešení rovněž posílení ekologické stability krajiny a zlepšení krajinného rázu.
Protipovodňová opatření na vodních tocích budou řešena souborem následujících kategorií:
Kategorie 1 – snížení kapacity koryt vodních toků mimo zastavěná území obcí, obnova přirozených inundací vodních toků;
Kategorie 2 – zvýšení kapacity koryt v zastavěném území obcí v kombinací s jejich revitalizační úpravou;
Kategorie 3 – zřízení ochranných retenčních nádrží s revitalizační úpravou retenčního prostoru.
Protipovodňová a protierozní opatření v ploše povodí budou řešena zejména prostřednictvím následujících biotechnických a technických opatření:

 • systémy protierozních mezí
 • zasakovací pásy
 • protierozní průlehy
 • asanace drah soustředěného povrchového odtoku
 • protierozní pásy a větrolamy
 • protierozní příkopy
 • protierozní nádrže

Výše uvedená opatření budou kombinována s navrženým systémem územní ekologické stability, zejména na lokální úrovni (biokoridory, biocentra, interakční prvky).
Opatření budou členěna do čtyř základních celků:
Celek 1 PBPO na vodních tocích v zastavěných území obcí (kategorie 2) Základní návrh úpravy odtokových poměrů v zastavěném území obcí, celkem 11 úseků v součtové délce 9,2 km.
Celek 2 PBPO na vodních tocích mimo zastavěná území obcí (kategorie 1)
Základní návrh a kategorizace úseků vhodných pro úpravy koryt vodních toků a niv s potenciálem obnovy přirozených inundačních rozlivů, celkem 26,7 km vodních toků.
Celek 3 PBPO – retenční nádrže na vodních tocích a v povodí (kategorie 3)
Vymezení a expertní posouzení profilů potenciálně vhodných pro zřízení retenčních nádrží v návaznosti na analýzy provedené v celcích 2 a 4.
Celek 4 PBPO v ploše povodí, protipovodňová a protierozní opatření
Vymezení a expertní posouzení biotechnických a technických opatření v ploše povodí.
Studie proveditelnosti bude kompletně zpracována a profinancována do srpna až října 2015. Ve 2. polovině roku 2015 by měla být zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na opatření, realizovatelná na základě výsledků studie.
Dle možností a podmínek dotačních titulů v právě začínajícím plánovacím období by bylo možné v roce 2016 přikročit k realizaci těchto opatření.
Za MK
Ivo Richter, Hana Rozsypalová, RNDr. Milan Elfmark

Projekty ukončené

Kanalizace

UPOZORNĚNÍ

 "Svazek obcí Těšetice a Ústín opětovně připomíná výslovný zákaz přečerpávání starých odpadních vod z domovních žump, septiků a jímek do nově vybudované splaškové stokové sítě v obci.

V minulých dnech byly na nátoku do ČOV zaznamenány přítoky, které obsahovaly staré fekálie a které následně způsobily poruchy na vlastním provozu ČOV.

Důrazně upozorňujeme, že pokud v průběhu provozu ČOV opětovně dojde k zjištění přítomnosti těchto látek a následné poruše na ČOV, zajistí Svazek obcí Těšetice a Ústín monitoring kanalizace, který snadno zjistí místo nátoku těchto splašků do kanalizace. Následně bude s vlastníkem nemovitosti zahájeno příslušné (správní či soudní) řízení ve věci zejména náhrady škod způsobených na ČOV, přičemž tyto částky se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc korun."

V Ústíně 16.11. 2015

Ivana Fraitová
místopředsedkyně předsednictva
Svazku obcí Těšetice a Ústín
www.svazektu.cz

Kontakty

Svazek obcí Těšetice a Ústín 

OHL ŽS

Hlavní vedoucí stavby

Ing. Radek Pazdera
606 652 666

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Karel Majkút
602 586 331

Stavbyvedoucí

Tomáš Drmola
602 193 866

VK – AQUA

Aleš Pospíšil
602 735 750

Kontakty na vývozy žump

1 PODLAS s.r.o.

U botanické zahrady 795/6a

77900 Olomouc roh ul. Zamenhofova a U Botanické zahrady – www.podlas.cz

Telefon +420 585 222 240

2 ZEMAN - Čištění kanalizace s.r.o. Olomouc

Čištění a prohlížení kanalizace kamerou: 602 743 510

Čerpání a odvoz odp. vod: 602 976 976

E-mail: cistenikanalizaci@seznam.cz

Stav k 26. 6. 2015

Informace o stavbě kanalizace pro ZOT 30 6 205.pdf

Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015

(obrázky se po kliknutí zvětší)

Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015 Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015 Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015 Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015 Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015 Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015 Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015 Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015

Informace pro občany

Informace pro občany v Těšeticích, Ratajíc, Vojnicíc a Ústíně o způsobu, době napojení na nově vybudovanou kanalizaci a ČOV

Všeobecný popis stavby

Nově navržená a budovaná kanalizace je tvořena několika samostatnými větvemi, které odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod v Těšeticích. Ve střední části obce se jedná o jednotnou kanalizaci, kde na trase jsou umístěny 2 ks čerpacích stanic, které slouží k přečerpávání odpadních vod přes tok Šumice a přečerpávání do objektu ČOV. Ve zbývající části obce Těšetice a Rataje je budována tlaková kanalizace. U tlaková kanalizace je v řešené oblasti vybudováno tlakové sběrné potrubí, do kterého jsou napojeny výtlaky od domovních čerpacích stanic, a které je ukončeno v objektu ČOV. U tlakové kanalizace je u každé nemovitosti umístěna podzemní čerpací jímka, zde je umístěno čerpadlo s mělnícím zařízením, které čerpá splaškové vody do potrubního systému. V e Vojnicích a Ústíně je budována oddílná gravitační kanalizace. Vzhledem k rovinatému terénu jsou na trase kanalizace navrženy čerpací stanice, které slouží k přečerpávání splaškových vod na trase. Od poslední čerpací stanice v Ústíně je vedeno výtlačné potrubí splaškových vod, které je ukončeno v objektu ČOV. Obdobným způsobem jsou odváděny splaškové vody z Vojnic.

Způsob napojení na kanalizaci

Všeobecně: Tam, kde je vybudována centrální čistírna odpadních vod, musí být odstraněny stávající předčistící zařízení – biologické septiky, žumpy, domovní ČOV. Do kanalizace musí být odváděny surové splaškové vody

Způsob napojení na gravitační kanalizaci (jednotná i oddílná)

Pro každou nemovitost je vybudována veřejná část domovní přípojky, která je ukončena domovní šachtou, ta slouží k napojení a jako kontrolní bod na nově budovanou kanalizaci. Šachta je umístěna pro přístup obsluhy ke kontrole na veřejně přístupném pozemku. Připojovací hrdlo pro napojení nemovitosti je PVC DN 150 mm.

Způsob napojení na tlakovou kanalizaci

Pro každou nemovitost je vybudována čerpací jímka, do které budou svedeny veškeré splaškové vody z nemovitosti. Čerpací jímka včetně čerpadla je majetkem investora, i když je umístěna na soukromém pozemku. Obsluha a údržba čerpací stanice je záležitostí provozovatele kanalizace. Napojení vývodu splaškové kanalizace do čerpací jímky řeší dodavatel stavby, který dohodne s investorem umístění a hloubku budoucího napojení. Napojovací bod pro napojení je připravený otvor v plášti čerpací stanice pro potrubí PVC NN 150 mm.

Doba napojení

Jednotná kanalizace v Těšeticích – po splnění všeobecných podmínek je možné se napojit od 1. 4. 2015.

Ostatní – bude možné se napojit po kolaudaci stavby případně při předání stavby do předčasného užívání. (Musí být provedeny tlakové zkoušky, revize, uvedení čerpacích stanic do provozu.)

Předpokládaný termín 1. 7. 2015.

Co se nesmí pouštět do kanalizace

Ze zkušeností z provozu na jiných lokalitách se nesmí:

do systému kanalizace vypouštět produkty z domácích drtičů na odpadky, tuky, oleje, textilie, dámské hygienické potřeby, suché pleny, utěrky, ubrousky a výrobky z netkaných textilií, kovové součástky, kelímky žiletky, plastové obaly, střepy apod. Dále je nutné zamezit možnosti natékání splachů hlíny či písku při deštích a natékání dešťové vody do kanalizace.

Látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno - odpady:

 1. pesticidy, jedy, omamné a jiné látky škodlivé zdraví;
 2. žíraviny, radioaktivní zářiče, radioaktivní odpady, látky infekční;
 3. silážní šťávy;
 4. průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty;
 5. přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a rostlin;
 6. pevné a tekuté odpady průmyslu výživy;
 7. z povrchových úprav kovů (chemikálie pro přípravu funkčních lázní, veškeré kontaminované lázně a pevné odpady z jejich čištění a regenerace);
 8. hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo odkanalizovanou vodou takovými stávají.

Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou tvoří ty, které se rychle mění na látky biologicky neškodné:

 1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
 2. organofosforové sloučeniny,
 3. organocínové sloučeniny,
 4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,
 5. rtuť a její sloučeniny,
 6. kadmium a jeho sloučeniny,
 7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
 8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Závěr

O době a podmínkách napojení budou občané včas informováni, při napojení bude vyžadována kontrola zástupce investora – Svazek obcí Těšetice a Ústín. U komplikovaných napojení u tlakové kanalizace – v septiku, v domovní ČOV budou podmínky dohodnuty individuálně zástupcem dodavatele a investora.

V případě potřeby doplnění informací kontakt:

Ing. Dalibor Dudík,
tel. 723 438 489
m
ail: svazek@tesenet.cz

V Těšeticích 29. 5. 2015

Ing. Dalibor Dudík

předseda svazku obcí Těšetice a Ústín

Originál textu včetně podpisů

Stav k 1. dubnu - Informace pro občany v Těšeticích o napojení na kanalizaci a ČOV 

Dne 18. 3. 2015 byla do zkušebního provozu spuštěna čistírna odpadních vod v Těšeticích . Současně s tím byla zkolaudována jednotná kanalizace v Těšeticích včetně 2 ks čerpacích stanic (před obecním úřadem a u mostu směrem na Ústín).

Majitelé nemovitostí napojených na tuto část kanalizace jsou povinni zrušit septiky, žumpy a odpojit domovní čistírny odpadních vod a vypouštět splaškové odpadní vody přímo do kanalizace. Jedná se občany, kteří jsou napojeni na jednotnou kanalizaci – viz příloha 1, příloha 2 a příloha 3.

Stav v únoru 2015 - Informace o stavbě kanalizace a ČOV

V obcích Těšetice a Ústín probíhá výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Stavba byla zahájena v 05/2014 a bude ukončena v 06/2015.
Popis provedených prací podle jednotlivých částí:

Ústín

Jsou vybudovány čerpací stanice na síti (stavební část), jsou vybudovány kanalizační stoky v dolní části obce, v silnici směr na Těšetice, ve středu obce. Je vybudována výtlačné potrubí od Ústína na ČOV. Nyní probíhají stavební práce v silnici směr Olomouc, kde je částečná uzavírka silnice. Společně s výstavbou hlavní stoky jsou prováděny veřejné části domovních přípojek, které jsou pod komunikací prováděny protlakem.

Vojnice

Jsou vybudovány čerpací stanice na splaškové kanalizaci (stavební část), je vybudována stoka dešťové kanalizace ve středu obce po křižovatku vč. Domovních přípojek. Na splaškové kanalizaci jsou v dolní části obce vybudována výtlačná potrubí od čerpacích stanic. Je vybudováno výtlačné potrubí od Vojnic na ČOV. V obci Vojnice je plánována od 2. 2. 2015 úplná uzavírka silnice směr Příkazy, kde bude budována současně dešťová a splašková kanalizace včetně přípojek.

Rataje

Je vybudováno výtlačné potrubí z Rataj na ČOV, hlavní potrubí v komunikaci od rybníka až po konec obce směr Drahanovice. V současné době je dokončováno propojení výtlačného potrubí na hřišti a budou zahájeny stavební práce ve středu obce.

Těšetice

V Těšeticích je kanalizace rozdělena do dvou objektů. Jednotná kanalizace (střed obce, směr Ústín, směr Rataje) je před dokončením a probíhají dokončovací práce. Kanalizace je vyvložkována a jsou provedeny 2 ks čerpacích stanic. Po vyřízení dodatku k územnímu rozhodnutí budou dokončeny rekonstrukce přípojek v ulici směr na Ústín. Splašková kanalizace je vybudována v části obce „U školy“, ulice „Pivovarská“ a částečně
„U rybníka“. Na tomto objektu dojde k osazování čerpacích stanic,  jejich vystrojení a doplnění ovládacích skříněk a jejich napojení.

ČOV – je provedena stavební a technologická část, byly zahájeny komplexní zkoušky. Předpokládaný termín zahájení zkušebního provozu je 1. 3. 2015. K tomuto termínu budou zprovozněny čerpací stanice na jednotné kanalizaci a bude zahájen zkušební provoz i na tomto objektu.

 

Stav  v létě 2014

              

Informace o přípravě výstavby kanalizace 6 - 5 - 2014.doc

     

 

Těš._VŘ_PS 01_Dispozice.pdf

Revitalizace centrální části obce Těšetice

dotace  ROP Střední Morava

Vážení spoluobčané,
dovolte nám Vás blíže informovat o plánu prací souvisejících s projektem „Revitalizace centrální části obce Těšetice“, na který naše obec získala 80% dotaci finančních prostředků z programu ROP Střední Morava. V překladu do naší domácí řeči se jedná o „Opravu komunikace u kostela a komunikace od Obecního úřadu ke kulturnímu domu a Základní škole v Těšeticích.
Původní záměr úplné uzavírky komunikace ke škole po dobu cca 2–3 měsíců byl pro nás jako investora nepřijatelný. Proto jsme vyvolali jednání s realizující stavební firmou a podařilo se najít řešení jak eliminovat omezení provozu ke škole, kulturnímu domu a jídelně na minimum. Plán prací a dopravní obslužnost bude následující:

1. FÁZE A

První fáze oprav A

Zajištění průjezdnosti k jídelně, MŠ a ZŠ – v první fázi bude provedeno odstranění stávajících povrchů a provedení zpevněných podkladních vrstev v místě křižovatky k ZŠ před RD č.p. 169 a č.p. 170. Tyto práce zcela paralyzují dopravní dostupnost k jídelně ZŠ, proto jsme práce směřovali do termínu jarních prázdnin 9-13. 2. 2015, pokud to klimatické podmínky dovolí nebo o víkendu při zahájení stavebních prací po 15. 3. 2015.

2. FÁZE B 

Druhá fáze oprav BPrůjezd po stávající komunikaci - v druhé fázi budou prováděny stavební práce pouze na komunikaci před ZŠ a KD v termínu cca od 15. 3. 2015 do 31. 3. 2015. V této fázi nebude příjezd k ZŠ, jídelně a šatnám MŠ a ZŠ omezen.

3. FÁZE C 

Třetí fáze C

Oprava hlavního úseku komunikace mezi OÚ a ZŠ v termínu cca 7. 4. 2015
do 29. 5. 2015 – během této fáze bude komunikace od OÚ k ZŠ zcela uzavřena, nicméně díky realizaci předchozích etap bude zajištěn provizorní příjezd k ZŠ, jídelně a šatnám ZŠ a MŠ po polní cestě „za humny“ a běžecké trati podél hřiště u KD.

4. FÁZE D 

Realizace finálních asfaltových povrchů – provedení kompletních asfaltových povrchů bude trvat cca 1 týden a v tu dobu bude omezen průjezd jednotlivými úseky dle pokynů stavby, případně budete o plánu těchto prací ještě informováni v časovém předstihu.

Věříme, že těmito kroky bude co nejméně omezena dopravní obslužnost ZŠ, jídelny a okolních
rodinných domů. Přesto bychom Vás rádi požádali, o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost při realizaci stavebních prací a také o to, abyste v termínu opravy komunikace neplánovali příjezd žádné velké dopravní techniky do této lokality.
V příloze je znázorněn přístup pro auta a pěší během jednotlivých etap stavby.

Děkujeme za pochopení.

Poznámka k náčrtům: červeně jsou vybarveny úseky uzavřených komunikací, žlutě je vybarvena náhradní komunikace ve 3. fázi oprav.