Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

  Žádosti o informace

  1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

   pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
   úterý  - 13.00 – 16.30
   středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
  2. Telefonické podání585 954 294
  3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
  4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@obec-tesetice.cz  elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Těšetice, Těšetice 75, 783 46

  Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

  jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

  Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží. Chybějící datum narození žadatele (fyzické osoby) je nedostatkem údajů pouze v případě, že bude vydáváno rozhodnutí o odmítnutí žádosti (viz náležitosti rozhodnutí dle § 67 správního řádu) nebo v případě, že je požadována informace o platu. V ostatních případech, kdy bude informace poskytnuta, nebrání absence údaje o datu narození žadatele (fyzické osoby) vyřízení žádosti.

  Příjem žádostí a způsob podání

  Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
  úterý  - 13.00 – 16.30
  středa 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

  Telefonické podání: 585 954 294
  Poštou na adresu: Obecní úřad Těšetice, Těšetice 75, 783 46
  Elektronicky na e-mail: podatelna@obec-tesetice.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
  Elektronicky datovou schránkou: g3iba2n
  Elektonickou podatelnou

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

  Lhůty pro vyřízení žádosti

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

  Příjem a vyřízení odvolání

  Způsob odvolání a jeho obsah:

  • Osobně na Obecním úřadě
  • Poštou na adresu Obecní úřad Těšetice, Těšetice 75, 783 46
  • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
  • odvolání musí obsahovat identifikaci rozhodnutí žádosti o podání informace (č.j.), kterým nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a identifikaci žadatele.

  O odvolání rozhoduje:

  • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • v případě, že zastupitelstvo obce není schopno odvolání zcela vyhovět, postupuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

  Sazby za poskytování informací

  Položka

  Sazba

  hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

  100,00 Kč

  fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

  2,50 Kč

  paušál provozních nákladů (materiál, energie)

  15,00 Kč

  ostatní náklady

  dle skutečně
  vynaložených nákladů

  Formuláře

  Viz stránka Formuláře ke stažení.