Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > stara struktura > Ostatní organizace v obci > SDH Těšetice

SDH Těšetice

Okrsek 2015

Fotografie pana Martina Skopala publikovány s jeho laskavým svolením.

SDH TěšeticeSDH TěšeticeSDH TěšeticeSDH Těšetice

Vznik –století devatenácté

SDH Těšetice vzikl v roce1892 z návrhu pana Kubelky, majitele tehdejšího pivovaru, za velké podpory tehdejšího starosty obce pana Antonína Losa a účetního pivovaru pana Ignáce Ochmana byla svolána na den 26.června 1892 valná hromada, na které byl ustaven sbor dobrovolných hasičů v Těšeticích. Prvními funkcionáři sboru byli:

předseda Antonín Los, rolník, 

náčelník Ignát Ochmann, rolník, 

jednatel, Rudolf Řezníček, mlynář.

Členové: Jan Koutný, Jan Smyčka, Josef a Ignát Vitásek, Gabriel Tichý a Jan Nevrlý, rolníci; Josef Filípek, Josef Pospíšil, Ignát Vaca a Stanislav Kubíček synové rolníků; František Kauer, Josef Novotný a Peregrin Lakomý, zedníci; František Hons a Eduard Fiala, strojníci; Jan Liebiger, obchodník; František Novotný, kolářský pomocník; František Mlčoch, pomocník v pivovaře; Ondřej Lučan, sladovnický; Tomáš Vysloužil, obuvník; František Mlčoch, čeledín; František Fiala, obecní sluha; Ignát Loníček, podruh; Josef Bartoněk, domkář; Ignát Smyčka, sedlář; a Josef Kamínek, kovář.

      Po utvoření sboru byla zakoupena čtyřkolová stříkačka od firmy A.Smékal v Čechách pod Kosířem za cenu 1670 zlatých. Též výzbroj a výstroj v celkové ceně 1817 zlatých. V roce 1903 byla postavena hasičská zbrojnice, která byla v 70. letech rekonstruována do dnešní podoby. V roce 1903 dne 28. června byl uspořádán první župní sjezd v Těšeticích.

      V roce 1914 vypukla světová válka, kdy většina členů musela do války a místní sbor nevyvíjel žádnou činnost.

      Teprve v roce 1922 byla činnost znovu obnovena a to s 35 bratry. 

      V roce 1924 byla stará čtyřkolová stříkačka vyměněna za novou a to kombinovanou od firmy Smékal Čechy pod Kosířem.

      Dne 21. dubna 1928 byl ustanoven první ženský sbor čítající 9 sester.

      V roce 1933 usneseno a schváleno zakoupení autostříkačky od firmy Hrček Neugebauer z Brna za cenu 46.500 Kčs. Tehdejší sbor zaplatil na tuto částku 4.500 Kčs  a zbytek zaplatil tehdejší Obecní úřad. 

      Dne 11. srpna 1933 velký požár v Ratajích, kde hasiči pracovali dva dny a dvě noci.

 Druhá světová válka byla dalším černým obdobím jak pro občany našeho státu, tak i pro náš sbor.

Poválečné období

      V roce 1942 sbor uspořádal Valnou hromadu na počest 50. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů.

      V roce 1956 byla vybudována nová hasičská studna naproti dnešnímu Obecnímu úřadu.

      V roce 1957 byla místnímu sboru přidělena okresní inspekcí nová technika a to přenosná stříkačka PS 8 a v roce 1958 nový hasičský vůz zn.T805 kompletně vybavený. V dalších letech ocenily především mladí hasiči hasičský vůz zn.Robur, kterým absolvovaly většinu soutěží v požárním sportu. Posledním hasičským vozidlem používaným naším sborem do dnešního dne je CAS 25-ŠKODA 706 s přívěsným vozíkem s přenosnou stříkačkou PS 12. Tato zásahová cisterna byla pořízena v roce 1987 a od té doby hasiči z Těšetic aktivně zasahovali u několika požárů, ale i povodní a jiných přírodních katastrof.

 V 70. letech vybudovali hasiči v parku u rybníka taneční parket a prodejní stánek. Teprve až v 90.letech se podařilo za pomoci Obecního úřadu Těšetice park u rybníka dodělati. Na konci 20.století byla vybudována dráha na cvičení a 2.června 2001 byl uspořádán první ročník hasičské soutěže o“ Putovní pohár obce Těšetice“.

Přelom tísíciletí

      Nemůžeme také opomenout mnoha úspěchů, kterých  dosáhli naši mladí hasiči v 90.letech v požárním sportu pod vedením Jaroslava Doležela a Josefa Ambrože. Tato správně vychovaná generace od roku 1998 převzala veškerou odpovědnost za další činnost sboru a v podstatě ve stejném složení tvoří základ dnešního výkonného výboru a zásahové jednotky SDH Těšetice. To, že nepatří do starého železa dokázali i při nultém a prvním ročníku Zlaté proudnice v Ratajích v roce 2011 a 2012, kdy po oba roky tuto soutěž v požárním sportu zaslouženě vyhráli.

Vždy bylo pro členy ctí patřit ke sboru, kterého úkolem nebylo pouze hasit požáry, ale pomáhat při všech živelných i jiných pohromách. Moravákům zůstane asi již navždy v paměti rok 1997, kdy katastrofální povodně postihli téměř celou Moravu. Náš sbor se aktivně podílel na akutních zásazích zejména v Olomouci. Při všech podobných zásazích úzce spolupracujeme s dnes již osvědčeně fungujícím Integrovaným záchranným systémem ČR, jehož jsme nedílnou součástí.

V roce 2000 jsme pro potřeby soutěží pořídili druhé čepradlo PS12. Podařilo se nám také svépomocí zrekonstruovat prostory hasičské zbrojnice. Dalším významným rokem byl rok 2001, kdy jsme pro potřeby hasičského sportu vybudovali betonovou základnu pro naše potřeby i pořádání pohárové soutěže, jejíž první ročník jsme s úspěchem zorganizovali. V tomto roce jsme si krátce po školení ověřili teorii i v praxi při hašení několika požárů, zejména domu v Luběnicích.

V červnu roku 2002 jsme oslavili 110 let od založení Sboru Dobrovolných Hasičů v Těšeticích. Slavnostní víkend s předvedením zásahu a techniky profesionálních hasičů z Olomouce byl také ve znamení dalšího ročníku pohárové soutěže. Rok 2002 byl poznamenán katastrofálními povodněmi, které postihli zejména Čechy. Náš sbor se podílel na likvidaci škod v oblasti Praha-Stromovka. Naše pomoc měla i finanční podobu, kterou jsme předali zástupcům středočeské obce Tuhaň.

Rok 2003 byl bohatý zejména na soutěžní činnost sboru, kdy jsme si naplno vyzkoušeli možnosti soutěžního čerpadla PS12. Naši pohotovost a schopnost zásahu prověřili zejména polní požáry v letním období. 

Rok 2004 byl problémový z hlediska dalšího pořádání pohárové soutěže, protože rozšíření soutěžních disciplín nepřilákalo další družstva, právě naopak. Další “specializace“ některých soutěžních sborů na „extraligu“ znamená odliv a nechuť klasických soutěžních družtev účastnit se ve větší míře hasičských soutěží, což postihlo i naši krátkou historii pohárové soutěže. 

Rok 2006 přinesl znova povodně, kterým jsme pomáhali čelit nejprve stavbou hrází a následně odčerpáváním vody v oblasti Chomoutova.  V roce 2007 jsme opět několikrát zasahovali při požárech budov i lesních porostů. 

V roce 2011 jsme obnovili činnost mladých hasičů, kteří již ve druhém roce svého působení vyhráli Okresní ligu v požárním sportu. Jejich činnost stále pokračuje. 

 V roce 2012 se v rámci projektu regionu Haná podařilo získat peníze na rekonstrukci zbrojnice, která dnes slouží jako zázemí pro zásahovou techniku, a také jako klubovna, místo setkávání hasičů napříč generacemi. 

Současnost

SDH Těšetice je trvalým a dobrým partnerem Obci Těšetice a místnímu zemědělskému družstvu.

Sbor dobrovolných hasičů je stále otevřen pro malé i velké zájemce. Nabízíme společné aktivity jako alternativu dnešnímu sedavému trendu a zvláště pro děti něco jiného než jen „modré obrazovky. Dospělí se můžou zapojit do našich aktivit, kterých může být i víc, ale je to podmíněno počtem těch, kteří se chtějí zapojit opravdu aktivně. Mimo hasičské akce se umíme i společně bavit. Několikrát jsme společně splouvali řeky i u nás a v Rakousku. 

PO delší odmlce několik posledních let funguje spolupráce v rámci Okrsku Těšetice. To značí společné hasičské i zábavně-společenské akce (exkurze v pivovaru, běžky, výstup na Kosíř…) a námětová cvičení.

 V současné době (leden 2016) má SDH Těšetice 26 plnoletých členů a 18 mladých hasičů do 18 let ve věkovém rozpětí 5 – 63 let. Podíl něžného pohlaví je 36%. Sbor se pravidelně stará o svůj majetek i zásahové vybavení. Pečujeme také o parket u rybníka, který sice „de jure“ není náš, ale můžeme jej využívat jak tréninkům mladých i dospělých hasičů, k soutěžím, i dalším akcím.

Mladí hasiči se pod vedením dvou certifikovaných vedoucích schází prakticky každý pátek k pravidelným tréninkům. V zimním období v tělocvičně, v létě v areálu u rybníka, nebo ve zbrojnici. Pro naše mladé naděje jsme uspořádali také branný víkend a několik tematických exkurzí (HZS Olomouc, návštěvy muzeí apod.). S čím pořád ale zápolíme je malý zájem dětí o aktivní trávení volného času s možností vzdělávání a společných venkovních aktivit. Jak jsem již zmiňoval – mladí hasiči již ve druhém roce po svém obnovení získali extraligový pohár. Chce to ovšem zapojení jak dětí, tak jejich rodičů a to i na dopravu na soutěže, protože SDH disponuje pouze zásahovým vozidlem, které neumožňuje hromadnou dopravu dětí na jejich akce.

SDH Těšetice dnes pořádá již pravidelný sběr železa. Je to jednak „prezentace mladých hasičů“ a jednak výtěžek z této akce poskytuje finanční podporu jejich činnosti. Po prvotním partnerství s jinými organizacemi dnes již samostatně pořádáme Dětský den a Mikulášskou nadílku pro děti z našeho okolí. V Rámci Dětského dne pořádáme také úspěšnou pohárovou soutěž mladých hasičů „O pohár starosty Obce Těšetice“. Dospělý hasiči mají možnost předvést svoje dovednosti v netradiční soutěži „Všestranný hasič“ s využitím místního rybníka J. V roce 2015 jsme tuto soutěž také vyhráli! V rámci obnovené činnosti Okrsku Těšetice oplácíme účast našeho soutěžního týmu na místních pohárových soutěžích. Každým sudým rokem pořádáme hodové oslavy v obci Těšetice s víkendovým programem. 

Za SDH Těšetice Ing. Eduard Hanina, jednatel