Vyhledat na stránkách

Drobečková navigace

Úvod > stara struktura > Obecní úřad > Projekty obce Těšetice > Kanalizace

UPOZORNĚNÍ

 "Svazek obcí Těšetice a Ústín opětovně připomíná výslovný zákaz přečerpávání starých odpadních vod z domovních žump, septiků a jímek do nově vybudované splaškové stokové sítě v obci.

V minulých dnech byly na nátoku do ČOV zaznamenány přítoky, které obsahovaly staré fekálie a které následně způsobily poruchy na vlastním provozu ČOV.

Důrazně upozorňujeme, že pokud v průběhu provozu ČOV opětovně dojde k zjištění přítomnosti těchto látek a následné poruše na ČOV, zajistí Svazek obcí Těšetice a Ústín monitoring kanalizace, který snadno zjistí místo nátoku těchto splašků do kanalizace. Následně bude s vlastníkem nemovitosti zahájeno příslušné (správní či soudní) řízení ve věci zejména náhrady škod způsobených na ČOV, přičemž tyto částky se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc korun."

V Ústíně 16.11. 2015

Ivana Fraitová
místopředsedkyně předsednictva
Svazku obcí Těšetice a Ústín
www.svazektu.cz

Kontakty

Svazek obcí Těšetice a Ústín  Předseda              
OHL ŽS Hlavní vedoucí stavby Ing. Radek Pazdera          606 652 666
  Hlavní stavbyvedoucí Ing. Karel Majkút      602 586 331
  Stavbyvedoucí Tomáš Drmola                   602 193 866
VK – AQUA   Aleš Pospíšil 602 735 750

Kontakty na vývozy žump

 1 PODLAS s.r.o.

U botanické zahrady 795/6a

77900 Olomouc roh ul. Zamenhofova a U Botanické zahrady – www.podlas.cz

Telefon +420 585 222 240

 

2 ZEMAN - Čištění kanalizace s.r.o. Olomouc

Čištění a prohlížení kanalizace kamerou: 602 / 743 510

Čerpání a odvoz odp. vod: 602 / 976 976

E-mail: cistenikanalizaci@seznam.cz

Stav k 26. 6. 2015

Informace o stavbě kanalizace pro ZOT 30 6 205.pdf

Den otevřených dveří na čističce v Těšeticích 26. 6. 2015

(obrázky se po kliknutí zvětší)

Informace pro občany

Informace pro občany v Těšeticích, Ratajíc, Vojnicíc a Ústíně o způsobu, době napojení na nově vybudovanou kanalizaci a ČOV

Všeobecný popis stavby

Nově navržená a budovaná kanalizace je tvořena několika samostatnými větvemi, které odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod v Těšeticích. Ve střední části obce se jedná o jednotnou kanalizaci, kde na trase jsou umístěny 2 ks čerpacích stanic, které slouží k přečerpávání odpadních vod přes tok Šumice a přečerpávání do objektu ČOV. Ve zbývající části obce Těšetice a Rataje je budována tlaková kanalizace. U tlaková kanalizace je v řešené oblasti vybudováno tlakové sběrné potrubí, do kterého jsou napojeny výtlaky od domovních čerpacích stanic, a které je ukončeno v objektu ČOV. U tlakové kanalizace je u každé nemovitosti umístěna podzemní čerpací jímka, zde je umístěno čerpadlo s mělnícím zařízením, které čerpá splaškové vody do potrubního systému. V e Vojnicích a Ústíně je budována oddílná gravitační kanalizace. Vzhledem k rovinatému terénu jsou na trase kanalizace navrženy čerpací stanice, které slouží k přečerpávání splaškových vod na trase. Od poslední čerpací stanice v Ústíně je vedeno výtlačné potrubí splaškových vod, které je ukončeno v objektu ČOV. Obdobným způsobem jsou odváděny splaškové vody z Vojnic.

Způsob napojení na kanalizaci

Všeobecně: Tam, kde je vybudována centrální čistírna odpadních vod, musí být odstraněny stávající předčistící zařízení – biologické septiky, žumpy, domovní ČOV. Do kanalizace musí být odváděny surové splaškové vody

Způsob napojení na gravitační kanalizaci (jednotná i oddílná)

Pro každou nemovitost je vybudována veřejná část domovní přípojky, která je ukončena domovní šachtou, ta slouží k napojení a jako kontrolní bod na nově budovanou kanalizaci. Šachta je umístěna pro přístup obsluhy ke kontrole na veřejně přístupném pozemku. Připojovací hrdlo pro napojení nemovitosti je PVC DN 150 mm.

Způsob napojení na tlakovou kanalizaci

Pro každou nemovitost je vybudována čerpací jímka, do které budou svedeny veškeré splaškové vody z nemovitosti. Čerpací jímka včetně čerpadla je majetkem investora, i když je umístěna na soukromém pozemku. Obsluha a údržba čerpací stanice je záležitostí provozovatele kanalizace. Napojení vývodu splaškové kanalizace do čerpací jímky řeší dodavatel stavby, který dohodne s investorem umístění a hloubku budoucího napojení. Napojovací bod pro napojení je připravený otvor v plášti čerpací stanice pro potrubí PVC NN 150 mm.

Doba napojení

Jednotná kanalizace v Těšeticích – po splnění všeobecných podmínek je možné se napojit od 1. 4. 2015.

Ostatní – bude možné se napojit po kolaudaci stavby případně při předání stavby do předčasného užívání. (Musí být provedeny tlakové zkoušky, revize, uvedení čerpacích stanic do provozu.)

Předpokládaný termín 1. 7. 2015.

Co se nesmí pouštět do kanalizace

Ze zkušeností z provozu na jiných lokalitách se nesmí:

do systému kanalizace vypouštět produkty z domácích drtičů na odpadky, tuky, oleje, textilie, dámské hygienické potřeby, suché pleny, utěrky, ubrousky a výrobky z netkaných textilií, kovové součástky, kelímky žiletky, plastové obaly, střepy apod. Dále je nutné zamezit možnosti natékání splachů hlíny či písku při deštích a natékání dešťové vody do kanalizace.

Látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno - odpady:

1. pesticidy, jedy, omamné a jiné látky škodlivé zdraví;

2. žíraviny, radioaktivní zářiče, radioaktivní odpady, látky infekční;

3. silážní šťávy;

4. průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty;

5. přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a rostlin;

6. pevné a tekuté odpady průmyslu výživy;

7. z povrchových úprav kovů (chemikálie pro přípravu funkčních lázní, veškeré kontaminované lázně a pevné odpady z jejich čištění a regenerace);

8. hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo odkanalizovanou vodou takovými stávají.

Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou tvoří ty, které se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,

2. organofosforové sloučeniny,

3. organocínové sloučeniny,

4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,

5. rtuť a její sloučeniny,

6. kadmium a jeho sloučeniny,

7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,

8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Závěr

O době a podmínkách napojení budou občané včas informováni, při napojení bude vyžadována kontrola zástupce investora – Svazek obcí Těšetice a Ústín. U komplikovaných napojení u tlakové kanalizace – v septiku, v domovní ČOV budou podmínky dohodnuty individuálně zástupcem dodavatele a investora.

V případě potřeby doplnění informací kontakt: Ing. Dalibor Dudík, tel. 723 438 489

Mail: svazek@tesenet.cz

V Těšeticích 29. 5. 2015

Ing. Dalibor Dudík

předseda svazku obcí Těšetice a Ústín

Originál textu včetně podpisů

Stav k 1. dubnu

Informace pro občany v Těšeticích o napojení na kanalizaci a ČOV 

Dne 18. 3. 2015 byla do zkušebního provozu spuštěna čistírna odpadních vod v Těšeticích . Současně s tím byla zkolaudována jednotná kanalizace v Těšeticích včetně 2 ks čerpacích stanic (před obecním úřadem a u mostu směrem na Ústín).

Majitelé nemovitostí napojených na tuto část kanalizace jsou povinni zrušit septiky, žumpy a odpojit domovní čistírny odpadních vod a vypouštět splaškové odpadní vody přímo do kanalizace. Jedná se občany, kteří jsou napojeni na jednotnou kanalizaci – viz příloha 1, příloha 2 a příloha 3.

Stav v únoru 2015

Informace o stavbě kanalizace a ČOV

V obcích Těšetice a Ústín probíhá výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Stavba byla zahájena v 05/2014 a bude ukončena v 06/2015.
Popis provedených prací podle jednotlivých částí:

Ústín

Jsou vybudovány čerpací stanice na síti (stavební část), jsou vybudovány kanalizační stoky v dolní části obce, v silnici směr na Těšetice, ve středu obce. Je vybudována výtlačné potrubí od Ústína na ČOV. Nyní probíhají stavební práce v silnici směr Olomouc, kde je částečná uzavírka silnice. Společně s výstavbou hlavní stoky jsou prováděny veřejné části domovních přípojek, které jsou pod komunikací prováděny protlakem.

Vojnice

Jsou vybudovány čerpací stanice na splaškové kanalizaci (stavební část), je vybudována stoka dešťové kanalizace ve středu obce po křižovatku vč. Domovních přípojek. Na splaškové kanalizaci jsou v dolní části obce vybudována výtlačná potrubí od čerpacích stanic. Je vybudováno výtlačné potrubí od Vojnic na ČOV. V obci Vojnice je plánována od 2. 2. 2015 úplná uzavírka silnice směr Příkazy, kde bude budována současně
dešťová a splašková kanalizace včetně přípojek.

Rataje

Je vybudováno výtlačné potrubí z Rataj na ČOV, hlavní potrubí v komunikaci od rybníka až po konec obce směr Drahanovice. V současné době je dokončováno propojení výtlačného potrubí na hřišti a budou zahájeny stavební práce ve středu obce.

Těšetice

 V Těšeticích je kanalizace rozdělena do dvou objektů. Jednotná kanalizace (střed obce, směr Ústín, směr Rataje) je před dokončením a probíhají dokončovací práce. Kanalizace je vyvložkována a jsou provedeny 2 ks čerpacích stanic. Po vyřízení dodatku k územnímu rozhodnutí budou dokončeny rekonstrukce přípojek v ulici směr na Ústín. Splašková kanalizace je vybudována v části obce „U školy“, ulice „Pivovarská“ a částečně
„U rybníka“. Na tomto objektu dojde k osazování čerpacích stanic,  jejich vystrojení a doplnění ovládacích skříněk a jejich napojení.
ČOV – je provedena stavební a technologická část, byly zahájeny komplexní zkoušky. Předpokládaný termín zahájení zkušebního provozu je 1. 3. 2015. K tomuto termínu budou zprovozněny čerpací stanice na jednotné kanalizaci a bude zahájen zkušební provoz i na tomto objektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav  v létě 2014

 

Informace o přípravě výstavby kanalizace 6 - 5 - 2014.doc

 

Těš._VŘ_PS 01_Dispozice.pdf

Těš._VŘ_PS 01_Schéma rozvodu 1.pdf

Těš._VŘ_PS 01_Schéma rozvodu 2.pdf

Těš._VŘ_PS 01_Schéma rozvodu 3.pdf

Těš._VŘ_PS 01_Schéma rozvodu 4.pdf

Těš._VŘ_PS 01_Techn.schéma.pdf

Těš._VŘ_SO 01_situace č.1.pdf

Těš._VŘ_SO 01_situace č.2.pdf

DPS_SO 01_3. Sit.3.pdf

DPS_SO 02_1. Sit.1.pdf

DPS_SO 02_2. Sit.2.pdf

Těš._VŘ_SO 02_sit.č.3.pdf

Těš._VŘ_SO 02_sit.č.4.pdf

Těš._VŘ_SO 02_sit.č.5.pdf

Těš._VŘ_SO 02_sit.č.6.pdf

Těš._VŘ_SO 02_sit.č.7.pdf

Těš._VŘ_SO 02_sit.č.8.pdf

Těš._VŘ_SO 03_sit.č.1.pdf

Těš._VŘ_SO 03_sit.č.2.pdf

Těš._VŘ_SO 03_sit.č.3.pdf

Těš._VŘ_SO 03_sit.č.4.pdf

Těš._VŘ_SO 03_sit.č.5.pdf

Těš._VŘ_SO 03_sit.č.6.pdf

Těš._VŘ_SO 04_sit.č.1.pdf

Těš._VŘ_SO 04_sit.č.2.pdf

Těš._VŘ_SO 04_sit.č.3.pdf

Těš._VŘ_SO 04_sit.č.4.pdf

Těš._VŘ_SO 05_sit.č.1.pdf

Těš._VŘ_SO 05_sit.č.5.pdf

Těš._VŘ_SO 05_sit.č.6.pdf

Těš._VŘ_SO 05_situace č.2.pdf

Těš._VŘ_SO 05_situace č.3.pdf

Těš._VŘ_SO 05_situace č.4.pdf

Těš._VŘ_ SO 06_sit.č.1A_1000.pdf

Těš._VŘ_ SO 06_sit.č.3_500.pdf

Těš._VŘ_SO 06_situace č.1.pdf

Těš._VŘ_SO 06_situace č.2.pdf

Těš._VŘ_SO 06_situace č.4.pdf

Těš._VŘ_SO 06_situace č.5.pdf

Těš._VŘ_ČOV-Tě±etice pohledy.pdf

Těš._VŘ_ČOV-Tě±etice Půdorys.pdf

Těš._VŘ_ČOV-Tě±etice Řez I-I.pdf

Těš._VŘ_Těšetice situace ČOV.pdf

Seznam příloh.pdf

Těš._VŘ_A. Průvodní zpráva.pdf

Těš._VŘ_KOORD.SITUACE_C.b)1._Rataje.pdf

Těš._VŘ_KOORD.SITUACE_C.b)2._Těšetice.pdf

Těš._VŘ_KOORD.SITUACE_C.b)3._Vojnice.pdf

Těš._VŘ_KOORD.SITUACE_C.b)4._Ústín.pdf

Těš._VŘ_SIT.ŠIRŠ.VZTAHŮ_C.a.pdf

Těš._VŘ_SO 07_situace.pdf

Těš._VŘ_SO 09_Situace.pdf

Těš._VŘ_SO 11_Situace.pdf

Těš._VŘ_SO 14_Situace.pdf