Drobečková navigace

O obci > Obecní úřad > Projekty obce Těšetice

Obecní úřad - projekty

Projekty rozpracované

...

Projekty připravované

Přírodě blízká protipovodňová opatření

Mikroregion KOSÍŘSKO podal žádost do OPŽP na zpracování MK – Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření na základě projektového záměru, zpracovaného firmou Šindlar s.r.o. Hradec Králové pro obce Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Slatinice, Slatinky a Těšetice.
Žádosti o podporu z Operačního fondu životního prostředí bylo přiděleno akceptační číslo a dne 6. 8. 2014 byl zveřejněn ministrem životního prostředí podepsaný seznam uznaných a zamítnutých žádostí. Žádost Mikroregionu KOSÍŘSKO byla schválena. Spoluúčast investora je v tomto případě 10 %. Proběhlo zjednodušené výběrové řízení na zpracovatele projektu – studie, do konce roku 2014 musí být 60 % schválených nákladů profinancováno.
Předmětem studie proveditelnosti bude vyřešení základní koncepce, posouzení realizovatelnosti a zpracování výsledného návrhu územně technických parametrů budoucích staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření.
Řešené území tvoří katastrální území obcí Drahanovice (Lhota p. Kosířem, Ludéřov), Hněvotín, Luběnice, Lutín (Třebčín), Slatinice (Lípy), Slatinky a Těšetice (Rataje, Vojnice). Jedná se o východní část Mikroregionu KOSÍŘSKO. Oblast se nachází západně od Olomouce a zahrnuje celkem 13 katastrálních území. Páteřním tokem zájmového území je vodní tok Blata (ř. km 24,0 – 31,0), který jej protéká v severojižním směru. Do řešeného území dále patří přítoky Blaty Deštná (km 0,0 – 8,0), Šumice (km 0,0 – 2,5) a Zlatá stružka (km 0,0 – 8,5). K vodopisné síti řešeného území dále patří část levostranného přítoku Stousky Hněvotínský potok ( km 3,0 – 5,3) a levostranný přítok Deštné Slatinka (km 0,0 – 8,5). Celé území je součástí vodního útvaru M099 „Blata
po soutok k tokem Deštná“.
Vodní útvar M099 je v plánu oblasti povodí řazen mezi útvary silně ovlivněné s celkově nevyhovujícím ekologickým stavem. Hlavními problémovými faktory vodního útvaru jsou intenzivní zemědělská výroba (podíl orné půdy v povodí útvaru činí 70 %), vysoký podíl urbanizace povodí a vysoký podíl upravenosti vodopisné sítě.
V řešeném území převažuje intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina v plochém reliéfu kolem řeky Blaty (linie obcí Těšetice, Luběnice, Lutín) a na navazujících mírných svazích v katastru obcí Drahanovice a Hněvotín. Odlišný charakter má ve srovnání s tím svažité a z velké části zalesněné východní úbočí Velkého Kosíře nad obcemi Slatinice a Slatinky.
S ohledem na míru zemědělského využití krajiny jsou velmi významně ovlivněny všechny vodní toky v řešeném území. Prakticky veškeré vodoteče jsou směrově a kapacitně upravené, vyjma krátkých pramenných úseků Deštné a Slatinky, pramenících v lesním komplexu na úbočí Velkého Kosíře. Z hlediska hydromorfologie jsou vodní toky a jejich nivy v řešeném území v nevyhovujícím stavu.
Extrémně vysoký stupeň zatížení krajiny zemědělstvím v řešeném území přináší komplex problémů, které se dotýkají protipovodňové ochrany obcí (povodně na vodních tocích, zrychlený odtok z povodí), protierozní ochrany zemědělské půdy (vodní a větrná eroze) a ekologické stability krajiny obecně (velmi nízký podíl funkčních ekostabilizačních krajinných prvků).Mikroregion KOSÍŘSKO má zájem řešit výše uvedené problémy komplexně a ve vzájemné provázanosti.
Kromě zlepšení stupně protipovodňové ochrany jednotlivých obcí je součástí požadovaného řešení rovněž posílení ekologické stability krajiny a zlepšení krajinného rázu.
Protipovodňová opatření na vodních tocích budou řešena souborem následujících kategorií:
Kategorie 1 – snížení kapacity koryt vodních toků mimo zastavěná území obcí, obnova přirozených inundací vodních toků;
Kategorie 2 – zvýšení kapacity koryt v zastavěném území obcí v kombinací s jejich revitalizační úpravou;
Kategorie 3 – zřízení ochranných retenčních nádrží s revitalizační úpravou retenčního prostoru.
Protipovodňová a protierozní opatření v ploše povodí budou řešena zejména prostřednictvím následujících biotechnických a technických opatření:

  • systémy protierozních mezí
  • zasakovací pásy
  • protierozní průlehy
  • asanace drah soustředěného povrchového odtoku
  • protierozní pásy a větrolamy
  • protierozní příkopy
  • protierozní nádrže

Výše uvedená opatření budou kombinována s navrženým systémem územní ekologické stability, zejména na lokální úrovni (biokoridory, biocentra, interakční prvky).
Opatření budou členěna do čtyř základních celků:
Celek 1 PBPO na vodních tocích v zastavěných území obcí (kategorie 2) Základní návrh úpravy odtokových poměrů v zastavěném území obcí, celkem 11 úseků v součtové délce 9,2 km.
Celek 2 PBPO na vodních tocích mimo zastavěná území obcí (kategorie 1)
Základní návrh a kategorizace úseků vhodných pro úpravy koryt vodních toků a niv s potenciálem obnovy přirozených inundačních rozlivů, celkem 26,7 km vodních toků.
Celek 3 PBPO – retenční nádrže na vodních tocích a v povodí (kategorie 3)
Vymezení a expertní posouzení profilů potenciálně vhodných pro zřízení retenčních nádrží v návaznosti na analýzy provedené v celcích 2 a 4.
Celek 4 PBPO v ploše povodí, protipovodňová a protierozní opatření
Vymezení a expertní posouzení biotechnických a technických opatření v ploše povodí.
Studie proveditelnosti bude kompletně zpracována a profinancována do srpna až října 2015. Ve 2. polovině roku 2015 by měla být zpracována projektová dokumentace pro územní řízení na opatření, realizovatelná na základě výsledků studie.
Dle možností a podmínek dotačních titulů v právě začínajícím plánovacím období by bylo možné v roce 2016 přikročit k realizaci těchto opatření.
Za MK
Ivo Richter, Hana Rozsypalová, RNDr. Milan Elfmark

Projekty ukončené

Revitalizace centrální části obce Těšetice

dotace  ROP Střední Morava

Vážení spoluobčané,
dovolte nám Vás blíže informovat o plánu prací souvisejících s projektem „Revitalizace centrální části obce Těšetice“, na který naše obec získala 80% dotaci finančních prostředků z programu ROP Střední Morava. V překladu do naší domácí řeči se jedná o „Opravu komunikace u kostela a komunikace od Obecního úřadu ke kulturnímu domu a Základní škole v Těšeticích.
Původní záměr úplné uzavírky komunikace ke škole po dobu cca 2–3 měsíců byl pro nás jako investora nepřijatelný. Proto jsme vyvolali jednání s realizující stavební firmou a podařilo se najít řešení jak eliminovat omezení provozu ke škole, kulturnímu domu a jídelně na minimum. Plán prací a dopravní obslužnost bude následující:

1. FÁZE A

První fáze oprav A

Zajištění průjezdnosti k jídelně, MŠ a ZŠ – v první fázi bude provedeno odstranění stávajících povrchů a provedení zpevněných podkladních vrstev v místě křižovatky k ZŠ před RD č.p. 169 a č.p. 170. Tyto práce zcela paralyzují dopravní dostupnost k jídelně ZŠ, proto jsme práce směřovali do termínu jarních prázdnin 9-13. 2. 2015, pokud to klimatické podmínky dovolí nebo o víkendu při zahájení stavebních prací po 15. 3. 2015.

2. FÁZE B 

Druhá fáze oprav BPrůjezd po stávající komunikaci - v druhé fázi budou prováděny stavební práce pouze na komunikaci před ZŠ a KD v termínu cca od 15. 3. 2015 do 31. 3. 2015. V této fázi nebude příjezd k ZŠ, jídelně a šatnám MŠ a ZŠ omezen.

3. FÁZE C 

Třetí fáze C

Oprava hlavního úseku komunikace mezi OÚ a ZŠ v termínu cca 7. 4. 2015
do 29. 5. 2015 – během této fáze bude komunikace od OÚ k ZŠ zcela uzavřena, nicméně díky realizaci předchozích etap bude zajištěn provizorní příjezd k ZŠ, jídelně a šatnám ZŠ a MŠ po polní cestě „za humny“ a běžecké trati podél hřiště u KD.

4. FÁZE D 

Realizace finálních asfaltových povrchů – provedení kompletních asfaltových povrchů bude trvat cca 1 týden a v tu dobu bude omezen průjezd jednotlivými úseky dle pokynů stavby, případně budete o plánu těchto prací ještě informováni v časovém předstihu.

Věříme, že těmito kroky bude co nejméně omezena dopravní obslužnost ZŠ, jídelny a okolních
rodinných domů. Přesto bychom Vás rádi požádali, o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost při realizaci stavebních prací a také o to, abyste v termínu opravy komunikace neplánovali příjezd žádné velké dopravní techniky do této lokality.
V příloze je znázorněn přístup pro auta a pěší během jednotlivých etap stavby.

Děkujeme za pochopení.

Poznámka k náčrtům: červeně jsou vybarveny úseky uzavřených komunikací, žlutě je vybarvena náhradní komunikace ve 3. fázi oprav.

Rychlé odkazy na aktuální problémy.

Nálezy

 

SENIOR KLUB

Senior klub
Výstřižek.JPG[1].jpg

KANALIZACE

Kanalizace
čistička.JPG

Projekty obce Těšetice

Dotace

logo-kraje.bmp

Odkazy

LOGOMKnové.jpg

 

Czech Point
http://www.czechpoint.cz/web/

www.obcelidem.cz

Vyhledat na stránkách

23. 4. Vojtěch

Zítra: Jiří

Aktuality

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Kalendář svozu odpadu

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Kalendář plánovaných akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obec je partnerem

logo-uo.png

METEO Těšetice

Aktuální stav počasí v Těšeticích, webkamera, dlouhodobé přehledy.
KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

http://www.tesenet.estranky.cz/clanky/meteo-tesetice/

Návštěvnost stránek

203086